A A A

Judecătoria Orhei Sediul Central anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporară vacantă de grefier

11 Octombrie 2017 | 0

Anunţarea concursului pentru ocuparea a funcțiilor publice temporar vacante în cadrul Judecătoriei Orhei (sediul Central)

Concurs de Angajare

        Judecătoria Orhei anunţă concurs pentru ocuparea a funcției publice temporar vacante de grefier:

        Condiţiile de bază pentru a participa la concurs:

        La funcţia publică de grefier poate candida persoana care:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice minime: studii superioare juridice (de licenţă sau masterat);

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante:

  1. Asistă judecătorii în procesul de înfăptuire a actului de justiție.
  2. Asigură suportul administrativ și organizațional completului de judecată în scopul realizării efective a procesului de judecată.
  3. Asigură utilizarea Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor și a sistemelor de Înregistrare audio în cadrul examinării cauzelor.
  4. Afișează informația cu privire la cauzele numite spre examinare pe panoul de informații.
  5. Întocmește actele procesuale, prevăzute de codurile de procedură civilă. Penală și codul contravențional.

Candidaţii urmează să prezinte următorul set de documente:

            - formularul de participare,

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei (copiile diplomelor) de studii şi copia certificatului (copiile certificatelor) de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- copia carnetului de muncă;

- cazierul judiciar.

- curriculum vitae

- 2 foto   pe  40 x 50. 

Actele vor fi depuse la Judecătoriei Orhei (sediul Central) mun. Orhei, str. V. Mahu 135  până la data de 25 octombrie  2017