A A A

Atenție !!!

19 Martie 2020 | 185

          Atenție !!!

 Comisia pentru situații excepționale a Republicii Moldova, Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020.

Se stabilesc măsuri specifice în domeniul justiției pe perioada instituirii stării de urgență, conform anexei.

Termene de procedură
1. Pe durata stării de urgență termenele de prescripție și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit Hotărîrii Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020.
Executarea silită
2. Procedurile de executare silită privind:
a) executarea documentelor executorii privind litigiile locative;
b) urmărirea salariului și altor venituri, cu excepția documentelor executorii ce vizează încasarea pensiei alimentare
se suspendă de drept.
Calcularea dobînzilor și penalităților în cadrul procedurilor de executare silită pe perioada stării de urgență se suspendă.
3. În restul cazurilor, activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea actelor de dispoziție ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită.
4. Cauze civile, cu excepția, celor ce se examinează conform legii în lipsa părților, care au fost amînate pentru pronunțare, ce vizează eliberarea ordonanțelor de protecție, acțiunile privind confiscarea averii nejustificate, încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat, se suspendă de drept.
5. În procesele prevăzute la art. (4), când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.
6. Pe durata stării de urgență, pentru judecarea proceselor prevăzute la art. (4), instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi.
7. Amînarea judecării cauzelor prevăzute la art. (4) poate fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluționa cauza în contextul instituirii prezentei stări de urgență, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de pledoariei scrise.
8. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele care se suspendă de drept, aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. În cauzele care se suspendă de drept, în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentei hotărîri, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență.
9. După încetarea stării de urgență, judecarea proceselor suspendate de drept conform prezentei hotărîri, se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.

Cauzele penale
10. (1) Activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de instrucție se desfășoară numai cu privire la:
a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
b) actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;
c) cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.
(2) Procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de etapa de examinare, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția celor de la alin.(1) lit. c) apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată, precum și a următoarelor cauze: cele privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor;
(3) În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură;
(4) Acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgență, telefonic indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea respectivelor acte;
(5) Termenele de comunicare a actelor de procedură, de depunere și soluționare a plângerilor, altele decât cele reglementate de alin. (1), se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor judecate potrivit prezentului hotărîri, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Fac excepție cele judecate potrivit prezentului hotărîri.
(6) Audierea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare stării de urgență, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate .
(7) Pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit prezentei hotărîri, prescripția răspunderii penale se suspendă.