A A A

ANUNȚ - „Privind examinarea cauzelor în cadrul Judecătoriei Orhei în perioada 16 aprilie - 30 mai 2021”

16 Aprilie 2021 | 284

În conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr.49/2021 prin care s-a declarat stare de urgenţă în perioada 01 aprilie- 30 mai 2021, Dispoziţiei nr.3 din 15 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

1.Se instituie regim special de examinare cauzelor penale, civile, contencios administrativ şi contravenţionale în cadrul Judecătoriei Orhei(sediul Central. Teleneşti, Rezina, Şoldăneşti), pe perioada :
16 aprilie-30 mai 2021.
2. În perioada stării de urgenţă, în materie civilă (drept comun, contencios administrativ, insolvabilitate) vor fi examinate cauzele la acţiunile împotriva activităţii administrative realizate de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale, cauzele ce vizează eliberarea ordonanţelor de protecţie, cauzele la acţiunile privind confiscarea averii nejustificate, încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat, ce vizează luarea în custodie publică a străinilor şi de prelungire a duratei acesteia, cauzele care. potrivit legii,se judecă prioritar şi de urgenţă (art. 192 Cod de procedură civilă), cauzele care, potrivit legii, se examinează în procedură scrisă, inclusiv care se examinează în lipsa părţilor, cererile de revizuire, cauzele cu valoare redusă, cererile de validare a creanţelor, recuzările/abţinerile, cauzele aflate la etapa pronunţării a fazei dezbaterilor judiciare, cauzele accelerate în condiţiile legii, adopţiile, cererile privind înapoierea copilului în statul reşedinţei sale obişnuite şi cele privind exercitarea dreptului de vizitare a copilului, cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare, alte cauze care reprezintă prioritate.
Determinarea cauzelor în care există pericolul încălcării termenului rezonabil, inclusiv a cauzelor care prezintă prioritate, se va decide particular de completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul.
3. Alte cauze civile şi de contencios administrativ se suspendă de drept.
4. În procesele prevăzute la pct. 2, când este posibil, completul de judecată dispune măsurile necesare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă şi procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax. poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.
5. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele care se suspendă de drept, prevăzute la pct. 3, aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgenţă, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeaşi durată, de la data încetării stării de urgenţă. în cauzele care se suspendă de drept, în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii Dispoziţiie nr.3 din 15 aprilie 2021 dc către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, dosarele se înaintează instanţei competente după încetarea stării de urgenţă.
6. Pentru cauzele nespecificate la pct. 2, inclusiv prin derogare de la pct. 3, cu consimţământul participanţilor la proces, dezbaterile judiciare se desfăşoară în procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanţa apreciază că este necesară prezenţa participanţilor la şedinţa dc judecată.
Dacă părţile şi alţi participanţi la proces sunt reprezentaţi de avocaţi şi/sau angajaţi ai persoanelor juridice de drept public sau privat, alţi profesionişti, dezbaterile judiciare se desfăşoară în procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanţa apreciază că este necesară prezenţa participanţilor la şedinţa de judecată.
Prin derogare de la prevederile art. 218 din Codul administrativ, examinarea şi soluţionarea în fond a acţiunii în contencios administrativ are loc în procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanţa de judecată apreciază necesitatea convocării participanţilor şi/sau a reprezentanţilor în şedinţa publică.
7. În materie penală şi contravenţională vor fl examinate cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional şi care vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
Concomitent, în perioada stării de urgenţă în materie penală se vor examina cauzele privind mandatele de arest, măsurile de investigaţii speciale, măsurile asigurătorii, cauzele care se examinează în lipsa părţilor, recuzările/abţinerile, conflictele de competenţă pozitive şi negative, strămutările, conexările, cauzele aliate în faza avansată de examinare (pledoarii plus ultimul cuvânt), cauzele în care persistă riscul prescrierii fâptei/atragerii la răspundere penală, cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare, cauzele privind aplicarea prevederilor art. 313, 469, 473', 4732, 4733 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, în situaţia în care, la judecarea lor participă persoane în detenţie, cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare, alte cauze care reprezintă prioritate. Determinarea cauzelor în care există pericolul încălcării termenului rezonabil, inclusiv cauzele care reprezintă prioritate, se va decide particular de Completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul.
8. În perioada stării de urgenţă, prin derogare de la prevederile Codului de procedură penală, cauzele penale privind aplicarea dispoziţiilor art. 33-35, 313, 469-473, 473/1, 473/2, 473/3 din Codul de procedură penală, se vor examina în procedură scrisă, fără desfăşurarea şedinţei de judecată, cu asigurarea participanţilor la proces a garanţiilor procesuale ale dreptului la un proces, garantate de art. 6 CEDO. Solicitarea opiniei scrise a participanţilor la proces este Obligatorie.
9. În perioada stării de urgenţă, prin derogare de la normele Codului contravenţional, judecarea tuturor cauzelor în materie contravenţională se va realiza în procedură scrisă, cu aplicarea prevederilor Cărţii a ll-a Capitolul V1I/1 din Codul contravenţional. Asigurarea pentru participanţii la proces a garanţiilor procesuale ale dreptului la un proces, garantate de art. 6 CEDO. inclusiv solicitarea opiniei scrise a participanţilor la proces, este obligatorie.
10. În cazul în care, din materialele cauzei penale sau contravenţionale derivă imposibilitatea judecării ei în procedură scrisă, inclusiv din motive de complexitate sporită, judecarea cauzei se va desfăşura în şedinţă publică cu participarea fizică a participantului la proces, exclusiv în cazul în care completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul va constata existenţa pericolului încălcării termenului rezonabil de judecare.
11. Alte cauze, nespecificate în pct. 7-10, pot fi suspendate printr-o încheiere a instanţei de judecată. Reluarea examinării lor se va realiza din oficiu după încetarea situaţiei excepţionale şi/sau în situaţia în care Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova va dispune altfel. 
12. Şedinţele judiciare care impun desfăşurarea lor cu prezenţă fizică se vor organiza cu limitarea numărului de participanţi, reieşind din normativul 4m: per persoană din suprafaţa utilă a încăperii, şi vor dura nu mai mult de 60 minute. în acest context, completurile vor stabili termenele de judecată pentru atâtea cauze. încât să asigure respectarea acestor normative.
13. Pe perioada stării de urgenţă, cauzele contravenţionale în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional şi care vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale se vor examina în conformitate cu reglementările Dispoziţiei nr. 1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
14. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.

Preşedintele interimar al Judecătoriei Orhei                                                                         Veronica CUPCEA