A A A

ANUNŢ privind anunțarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Judecătoriei Orhei

27 Mai 2024 | 61

APROBAT

_____________________

Veronica CUPCEA

Președinte  - interimar al

Judecătoriei Orhei

COMISIA DE CONCURS  a Judecătoriei Orhei anunță termenul de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul grefei secretariatului instanței termen limită – 17 iunie 2024

 1. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Orhei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul grefei secretariatului, după cum urmează:

 

 • Grefier pentru perioadă  determinată –Judecătoria Orhei (sediul Central)

            Scopul general al funcției:

            Acordarea sprijinului necesar judecătorului la înfăptuirea actului de justiţiei, prin  

            implementarea procedurilor moderne în lucrările de evidenţă şi documentare procesuală

             Sarcinile de bază ale funcției publice

 

 1. Operarea acţiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare;

 2. Operarea acţiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare ;

 3. Operarea acţiunilor procedurale necesare, după judecarea cauzei.

 

               Condiţii de bază

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 •  neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.
 1.    Cerinţe specifice
 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 • Cunoaşterea limbii de stat. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj
 • Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova în domeniu
 1.   Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs:
 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,persoanele care dețin diplome de licență în drept din străinătate, prezintă certificatul de recunoaștere și echivalare a studiilor în modul stabilit de Guvernul Republicii Moldova;
 4. copia carnetului de muncă sau extrasul al ordinului de încetare a raportului de serviciu autentificat, pentru perioada de după 01.01.2019;
 5. certificat medical;
 6. cazierul judiciar.
 7. 2 foto (3 x 4).
 8. Curriculum vitae
 9. Certificate de integritate eliberat de Autoritatea Națională de Integritate

 

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al R. Moldova.
 3. Codul Penal al R. Moldova.
 4. Codul Contravenţional al R. Moldova.
 5. Codul de procedură civilă.
 6. Codul de procedură penală.
 7. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 8. Legea nr.25 din 22.08.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 9. Legea nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.

Actele vor fi depuse până la data de 17 iunie 2024, pe adresele sediilor Judecătoriei Orhei:

 • Sediul Central, mun. Orhei, str. Vasile Mahu 135,    jor@justice.md